Executive Committee Members 

 

President 

 Sandhiya Kalyanasundaram

Secretary

                                                 

         Sandy Zhang

VP Programs

 

   Andrea Wohlan

VP Communications 

                                 

      Demi Wang                                               Peggy Wang

 VP Ways and Means 

                                   

      Yuki Yang                                            Yan Zhou

Treasurers

                           

      Xiaohong Quan                                            Na Li

 

Board Members

 

         Linda Liu

 

 

Garima Agarwal

Qing-Hui Liu 

Cayce Truong

Hui Zhao

Jyothsna Pakanati

Grace Yu

 

For questions, please contact: somersetptsa@gmail.com

page1image7488