Executive Committee Members 

 

    Co-President 

                      

  Harry(Qinghui) Liu                    Yuki Yang

      Secretary

                                                 

         Sandy Zhang

    VP Programs

 

   Andrea Wohlan

VP Communications 

                                 

      Demi Wang                                               Peggy Wang

      VP Ways and Means 

            

                 Yan Zhou

   
     Treasurers

                               

     Xiaohong Quan                                     Lily Zhu 

Board Members

 

      Yim Cheng

 

Garima Agarwal

Cayce Truong

Hui Zhao

Jyothsna Pakanati

Grace Yu

Annie(Yan) Xu