Executive Committee Members 

 

President: Harry Liu  &  Yuki Yang

Secretary: Sandy Zhang

VP Programs: Andrea Wohlan

VP Ways & Means: Yan Zhou

VP Communication: Demi Wang &  Peggy Wang

Treasurers: Xiaohong Quan & Lily Zhu

 

BOD Members

 

Yim Cheng 

Hui Zhao 

Annie Xu

Loan Bui

Garima Agarwal

Cayce Truong

Jyothsna Pakanati

Grace Yu

 

If you have any questions and suggestions, please contact us via somersetptsa@gmail.com